Justitiekanslern JK fick nyligen in en anmälan som gällde uttalanden som polisen publicerade den 2 juli 2016 på sin hemsida angående brottsmisstankar om sexuellt ofredande vid festivalen "Putte i parken" som gällde ensamkommande flyktingbarn. Nu kritiserar JK polisen. Uttalandena uppfyller "inte de krav på saklighet och opartiskhet som uppställs i grundlagen."

JK konstaterar i ett beslut igår att polisen den 8 juli ändrat texten.

Men JK riktar trots det kritik mot polisen.

”De sammanfattande uttalanden som inledningsvis lades ut på polisen i Värmlands hemsida rörande festivalen Putte i parken innehåller påståenden om att en viss grupp människor har gjort sig skyldiga till brott. Enligt den så kallade oskuldhetspresumtionen – som kommer till uttryck i artikel 6.2 i Europakonventionen – ska var och en betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts. I detta fall har ingen dömts för något brott. Polisen har även tagit tillbaka dessa uppgifter, då de inte har varit baserade på ett hållfast underlag. Polisens uttalanden uppfyller därmed inte de krav på saklighet och opartiskhet som uppställs i grundlagen. Innehållet i de anmälda uttalandena i övrigt, liksom innehållet i den text som nu återfinns på polisens hemsida angående festivalen Putte i parken, håller sig däremot inom ramen för vad en myndighet kan uttala utan att bryta mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet”, skriver JK.

”Med beaktande av att polisen offentligt har tagit tillbaka sina uttalanden, ändrat texten på sin hemsida och också kommer att utreda händelsen internt, har Justitiekanslern beslutat att inte vidta några ytterligare åtgärder i saken inom ramen för sin tillsynsverksamhet. Ärendet avslutas med den kritik som har uttalats ovan.”

/Dagens Press