Skyddsombud larmar: Radiotjänst i Kiruna AB vägrar lämna ut incidentrapporter och har lämnat felaktiga uppgifter till Arbetsmiljöverket

Kontrollanter blir misshandlade i sin arbetsutövning. Incidentrapporter hålls hemliga. Och arbetsledningens kompetens brister. Detta enligt ett skyddsombud på Radiotjänst i Kiruna AB i Kiruna som slår nu larm.

”Enbart under 2016 har till arbetsgivaren, från kontrollanter, inrapporterats 20 incidenter, varav 5 avser fysiskt våld, samt 14 avser hot. Utöver detta återfinns ett stort mörkertal. Både som av kontrollanter inte inrapporteras till arbetsgivaren, men med anledning av att arbetsgivaren vägrar lämna ut samtliga incidentrapporter så kan det inte uteslutas att incidenter även undanhålls skyddsombuden”, skriver skyddsombudet i en kommentar.

”Jag har också fått kännedom om fall där kontrollanter blivit så allvarligt misshandlade att det krävts sjukhusvård och flera månaders sjukskrivning. Flertalet fall av efterföljande av kontrollant som skett både till fots med bil. Fall där kontrollanten blivit uppsökt och hotad i sin bostad. Samt flera fall där kontrollanter inte fått erforderlig hjälp med rehabilitering efter inträffad incident för att på ett tryggt sätt kunna återgå i tjänst, utan istället valt att sluta eller på ett eller annat sätt, av arbetsgivaren, skiljts ifrån sin anställning.”

Det finns enligt uppgift cirka 50 avgiftskontrollanter runt om i landet. Totalt utförs mellan 120 000 till 140 000 besök per år.

Avgiftskontrollanterna på Radiotjänst har hittills under 2017 rapporterat 10 incidenter. Enligt uppgift handlade tre av dessa om våld. Resterande var rapporter om hot eller obehag.

”I ett fall blev kontrollanten upptryckt mot väggen av sonen till en kund i samband med ett kundbesök. Samma vecka blev kontrollanten jagad av en kund i en trappuppgång”, skriver Arbetsmiljöverket.

Enligt Arbetsmiljöverket vet inte Radiotjänst i Kiruna AB med säkerhet var kontrollanterna befinner sig geografiskt när de utför besök. Det finns inte heller någon kontroll från bolagets sida när kontrollanten påbörjar sitt uppdrag eller går av sitt skift. Det innebär enligt Arbetsmiljöverket att Radiotjänst inte har kännedom om en kontrollant skulle saknas efter avslutat arbetsplats på grund av att denne utsatts för våld. Radiotjänst i Kiruna AB ska inte heller ha någon rutin för hur man ska agera om en kontrollant saknas efter ett arbetspass.

Dessutom saknar kontrollanterna överfallslarm.

”Kontrollanterna saknar larm. Rutiner för att kalla på snabb hjälp saknas. Vid incidenter finns en lista på personer som ska kontaktas men i den akuta situationen kan dessa inte hjälpa kontrollanten. Då krävs att kontrollanten själv ringer Polisen”, skriver Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Enligt skyddsombudet har Radiotjänst i Kiruna AB inte varit helt sanningsenligt i sina kontakter med Arbetsmiljöverket.

”Jag har även via den så kallade offentlighetsprincipen begärt ut handlingar av arbetsmiljöverket som rör Radiotjänst i Kiruna AB: s verksamhet och där funnit att Radiotjänst i Kiruna AB lämnat direkt felaktiga uppgifter till arbetsmiljöverket”, skriver skyddsombudet.

Enligt skyddsombudet har Radiotjänst i Kiruna AB i ett svar till Arbetsmiljöverket angivit att ”Radiotjänsts avgiftskontrollanter arbetar vanligtvis ensamma. De erbjuds alltid möjligheten att arbeta i par och vid tillfälle gör de även det.”

”Detta är direkt felaktigt och vilseledande. Något erbjudande om att kontrollanter alltid erbjuds att arbeta i par har aldrig gått ut till samtliga kontrollanter. Av de rutiner som finns så skulle i så fall den ena kontrollanten arbeta gratis då kontrollanter är helt provisionsavlönade”, skriver skyddsombudet.

Skyddsombud har framfört till Arbetsmiljöverket förslag på åtgärder för att komma till rätta med problemen. Här är några av dessa förslag:

1. Tillhandahålla GPS-positionerat personlarm med medhörning anslutet till larmcentral, kategoriserat som överfallslarm.

2. Åtgärda bristande och otillräcklig arbetsledning. Det finns inte ens arbetsledning i aktiv tjänst de tider kontroll på fält sker, vilket för övrigt sker veckans alla dagar fram till 21.00.

3. Krav på dubbelbemanning då ensamarbete inte får utföras …

4. Tillåta inspelning av samtal på fält med ett så kallat fickminne för att kunna bevisa hotelser. Dagens arbetsinstruktion förbjuder inspelning. Ord står emot ord. Och gärningsmannen ställs inte till straffrättsligt ansvar.

Skyddsombudet vill också att den bristande kompetensen hos Radiotjänst i Kiruna AB:s chefer åtgärdas.

”Varken avdelningschefen … eller gruppchefen … har erfarenhet av operativ avgiftskontroll. De sitter i beslutsfattande ställning utan att ha varken erfarenhet eller erforderlig sakkunskap om den operativa verksamheten. Chefsbefattning ska finnas på fält i den operativa verksamheten, inte som idag endast på kontoret i Kiruna. Det föranleder stora arbetsmiljöproblem med chefer som saknar insyn och förståelse för den fältoperativa verksamheten. Cheferna behöver kompetensutvecklas i praktiskt kontrollarbete och aktivt delta i den fältoperativa verksamheten”, skriver skyddsombudet.

Eftersom Radiotjänst i Kiruna AB, enligt skyddsombudet inte vill lämna ut incidentrapproter så vill han att Arbetsmiljöverket nu tvingar bolaget till det.

”Med stöd av … arbetsmiljölagen har jag i egenskap av skyddsombud begärt samtliga inkomna incidentrapporter avseende den operativa kontrollverksamheten på fält. Radiotjänst i Kiruna AB vägrar lämna ut dessa. Trots detta har jag vetskap om flera fall där fysiskt våld förekommit emot kontrollanter samt flera fall av hot. Jag har vid flera tillfällen påtalat för arbetsgivaren om arbetsgivarens skyldigheter att vidtaga åtgärder emot detta med bland annat krav på överfallslarm för att snabbt kunna larma efter hjälp”, skriver skyddsombudet.

Radiotjänst i Kiruna AB vill i dagsläget inte kommentera uppgifterna från skyddsombudet och Arbetsmiljöverket.

– Radiotjänst ser ingen anledning att kommentera en pågående utredning, säger Johan Gernandt, kommunikationschef på Radiotjänst.

HÅKAN FRISELL

LÄS OCKSÅ: Justitieombudsmannen struntar i Radiotjänst rovdrift

LÄS OCKSÅ: Konsument: Radiotjänst hänsynslöst och kränkande

Här är den fullständiga listan från skyddsombudet på de åtgärder han vill att Radiotjänst vidtar:

"Tillhandahålla GPS-positionerat personlarm med medhörning anslutet till larmcentral, kategoriserat som överfallslarm.

System för närvarokontroll av kontrollanter, RIKAB ska helt enkelt ha kännedom om vart varje kontrollant befinner sig då kontroll utförs, samt om kontrollant ej avrapporterats som klar ska kontrollanten anses saknad och åtgärder vidtags enligt åtgärdsplan.

I förebyggande syfte tillhandahålla kontrollant uppgifter om tidigare incidenter, förekomst av hot och våld, ärendehistorik gällande de tidigare ”problematiska” personer som kontroll ånyo ska utföras emot.

Åtgärda bristande och otillräcklig arbetsledning. Det finns inte ens arbetsledning i aktiv tjänst de tider kontroll på fält sker, vilket för övrigt sker veckans alla dagar fram till 21.00.

Krav på dubbelbemanning då ensamarbete inte får utföras enligt AFS 1982:3 Tillåta inspelning av samtal på fält med ett s.k. fickminne för att kunna bevisa hotelser. Dagens arbetsinstruktion förbjuder inspelning, ord står emot ord, och gärningsmannen ställs inte till straffrättsligt ansvar.

Åtgärda bristande kompetens hos RIKAB:s chefer. Varken avdelningschefen …eller gruppchefen … har erfarenhet av operativ avgiftskontroll. De sitter i beslutsfattande ställning utan att ha varken erfarenhet eller erforderlig sakkunskap om den operativa verksamheten. Chefsbefattning ska finnas på fält i den operativa verksamheten, inte som idag endast på kontoret i Kiruna. Det föranleder stora arbetsmiljöproblem med chefer som saknar insyn och förståelse för den fältoperativa verksamheten. Cheferna behöver kompetensutvecklas i praktiskt kontrollarbete och aktivt delta i den fältoperativa verksamheten.

Införa rutiner för samkontroll/samarbete med den så kallade TM-verksamheten. Idag finns överhuvudtaget ingen samordning kring den utringande verksamheten och den fältoperativa kontrollverksamheten. Följden blir att ett hushåll kan få besök av en kontrollant samtidigt som hushållet blivit uppringda flera gånger samma dag av TM-verksamheten utan att kontrollanten har vetskap om detta. Det föranleder oerhörda konflikt- och hotsituationer dagligen som med enkelhet kan förebyggas om arbetsgivaren samordnar detta.

Tillhandahålla teknisk utrustning till kontrollanterna i form av direktuppkopplade handterminaler/surfplattor för att i realtid kunna få för verksamheten relevant information. Dagens system med utskrivna kontrollistor som saknar realtidsinformation ger upphov till att hushåll blir föremål för kontroll helt i onödan då kontrollanten saknar relevant information. Till exempel de hushåll som i närtid självmant anmält sitt Tv-innehav, eller de hushåll som TM-verksamheten tagit upp efter att kontrollantens kontrollista skrivits ut. Kontrollanten saknar också helt möjlighet att under utförande av kontroll kontrollera om ett hushåll betalar på annan adress.

Resurserna är i dagsläget överhuvudtaget inte anpassade till dagens krav och förutsättningar för den kontrolloperativa verksamheten på fält. Det är tekniska resurser som måste till föra att förebygga onödiga kontroller som leder till konflikter, hot- och våldssituationer."