Det kommunala företaget Karlstadsbuss i Karlstad informerar inte om resenärers rättigheter på sin webbplats så som gällande lagstiftning kräver. Och mycket av det som bolaget väl informerar konsumenter om är fel. Det anser Konsumentverket som i dagarna riktat allvarlig kritik mot företaget.

Karlstadsbuss påstår i sina resevillkor bland annat att ”återköp av periodbiljetters fulla värde kan göras före biljettens giltighetsperiod startat, det vill säga innan biljetten tagits i bruk” och att ”när biljetten väl tagits i bruk görs inga återköp”.

Men det strider enligt Konsumentverket mot gällande lagstiftning. En resenär som frånträder avtalet om periodbiljett ”rätt till återbetalning för den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet”.

Karlstadsbuss påtår även bland annat att man har en ”resegaranti” som gäller vid utebliven avgång eller försening inom linjenätet med minst 20 minuter och att man då ersätter egna resenärens egna utlägg för taxi eller egen bil med upp till 200 kronor.

Men Konsumentverket anser att det som företaget marknadsför som sin ”resegaranti” i själva verket är en lagstadgad rättighet som konsumenten har. Att marknadsföra en rättighet på det här sättet är enligt myndigheten otillbörligt.

Även beloppet på 200 kronor är enligt Konsumenterverket fel. Högsta ersättningsbelopp är istället 1 100 kronor.

Sedan menar Karlstadsbuss att resenärer som vill utnyttja ”resegarantin” måste göra det inom 14 dagar. Det är enligt Konsumentverket för kort tid och ett oskäligt avtalsvillkor.

Karlstadsbuss informerar enligt myndigheten inte heller om det prisavdrag som resenärer har rätt till enligt lagen om kollektivresenärers rättigheter. Enligt den lagen har resenären rätt till prisavdrag med 50 procent av biljettpriset om förseningen uppgår till mer an 20 minuter. Är förseningen längre än 40 minuter har resenären rätt till ett prisavdrag med 75 procent av biljettpriset. Är resan försenad med mer än 60 minuter har resenären rätt till prisavdrag för hela biljettpriset.

Dagens Press har sökt Karlstadsbuss.

/Dagens Press